Regulamin sklepu internetowego NIGHTRIDE

§ 1. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z serwisu nightride.pl oraz zasady sprzedaży towarów za jego pośrednictwem przez NIGHTRIDE. Postanowienia
2. Serwis lub Strona – strona internetowa o adresie nightride.pl poprzez którą NIGHTRIDE sprzedaje towary.
3. Umowa – umowa sprzedaży towaru zawarta na odległość poprzez serwis nightride.pl, pomiędzy NIGHTRIDE a Użytkownikiem. W rozumieniu Regulaminu umową jest także umowa na podstawie której Użytkownik uzyskuje dostęp do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
4. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
5. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez formularz zamieszczony w serwisie nightride.pl zawiera umowę sprzedaży towarów – nabywa towary oferowane przez NIGHTRIDE.
6. NIGHTRIDE – NIGHTRIDE sp. z o.o., ul. Młyńska 52, 44-200 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000982269, NIP 6423238924, Regon 522582794 Kapitał zakładowy 5.000zł
7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
8. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
10. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Użytkownikowi na:
a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników tej usługi,
c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
11. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich;
12. Kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania;
13. Cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za treść cyfrową, usługę cyfrową lub towar, a w odniesieniu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości.

§ 2. Zawarcie i wykonanie umowy

1. Użytkownik za pośrednictwem serwisu nightride.pl zawiera z NIGHTRIDE Umowę sprzedaży towaru (nabywa towar) lub na podstawie której uzyskuje dostęp do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oferowaną na Stronie. Postanowienia Regulaminu dotyczące towaru stosuje się odpowiednio do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, chyba że Regulamin lub przepis bezwzględnie obowiązujący stanowią inaczej.
2. Użytkownik zawiera Umowę wypełniając formularz zamówienia produktu w serwisie nightride.pl oraz uiszczając wynagrodzenie na rzecz NIGHTRIDE. Użytkownik składając zamówienie wskazuje:
a) zamawiane towary i ich ilości,
b) sposób zapłaty należności za zamówiony towar i jego przesyłkę,
c) sposób doręczenia lub odbioru towaru,
d) dane kontaktowe Użytkownika i dane do wysyłki towaru.
3. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny jest zobowiązany do podania wszystkich danych wymaganych w formularzu. Podane dane winny być prawdziwe, aktualne i poprawne.
4. Użytkownik zawierając z NIGHTRIDE Umowę oświadcza, iż:
a) dane podane w formularzu są pełne, zgodne z prawdą, aktualne i nie zawierają błędów oraz innych omyłek pisarskich;
b) jest uprawniony do posługiwania się wskazanymi danymi, jak również podanie danych przez Użytkownika nie narusza praw osób trzecich;
c) zapoznał się z ceną towaru oraz kosztem przesyłki towaru;
d) jest świadomy, iż podanie danych niezgodnych z prawdą, niepoprawnych lub nieaktualnych może spowodować brak możliwości wykonani Umowy,
e) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na treść wszystkich jego postanowień;
f) dobrowolnie zawarł Umowę z NIGHTRIDE w ramach serwisu nightride.pl,
g) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika stanowi jego oświadczenie, że Użytkownik zapoznał się z warunkami korzystania z serwisu nightride.pl.
6. NIGHTRIDE umożliwia następujące formy płatności:
poprzez system płatności elektronicznych,
tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy,
7. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje niezwłocznie:
a) w przypadku zamówień płatnych poprzez system płatności elektronicznych, po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu płatności elektronicznych i zaksięgowaniu na koncie NIGHTRIDE,
b) w przypadku zamówień płatnych tradycyjnym przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie NIGHTRIDE.
8. W przypadku płatności poprzez system płatności elektronicznych albo tradycyjnym przelewem, zamówienie nieopłacone w terminie 5 dni od jego złożenia ulega anulowaniu.
9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, serwis NIGHTRIDE skontaktuje się z Użytkownikiem, celem podjęcia przez niego decyzji o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
10. Użytkownik powinien sprawdzić zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności towarów z zamówieniem należy sporządzić z kurierem „protokół szkody”. W przypadku widocznych uszkodzeń przesyłki Użytkownik może odmówić przyjęcia przesyłki. Celem szybkiej ponownej realizacji zamówienia przez NIGHTRIDE, Użytkownik winien niezwłocznie poinformować NIGHTRIDE o nieprawidłowości przesyłki załączając skan protokołu i inne dowody wskazujące na wadliwość przesyłki.
11. Użytkownik będący konsumentem zawierając Umowę na dostarczanie treści cyfrowych składa oświadczenie, iż wykonywanie usługi, ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez NIGHTRIDE.
12. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, a także dostarczanych poprzez niego treści i usług cyfrowych wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu oraz aktualną przeglądarką internetową, a także Użytkownik powinien posiadać zarejestrowany adres mailowy, a także oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików w formacie PDF.

Koszty wysyłki obliczane są na podstawie kraju wysyłki wprowadzonego przez konsumenta. Na terenie Polski stosowany jest cennik Poczty Polskiej lub iNPOST.

 

§ 3. Odpowiedzialność NIGHTRIDE

1. NIGHTRIDE zapewniając prawidłowość i ciągłość działania serwisu nightride.pl prowadzi bieżący techniczny nadzór nad jego funkcjonowaniem.
2. NIGHTRIDE ponosi odpowiedzialność za działalność podstron serwisu nightride.pl oraz ich zawartość.
3. NIGHTRIDE ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez NIGHTRIDE, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, NIGHTRIDE ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.
4. . NIGHTRIDE nie ponosi między innymi odpowiedzialności za:
a) skutki podania przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym danych niezgodnych ze stanem faktycznym, nieaktualnych lub niekompletnych, jak też NIGHTRIDE nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku aktualizacji lub poprawy przez Użytkownika tych danych;
b) szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich – w związku z korzystaniem z Serwisu;
c) szkody powstałe w następstwie zakłóceń, przerw w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych siłą wyższą,
d) szkody wynikłe lub spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
e) szkody wynikłe z wadliwości lub braku kompatybilności urządzenia końcowego Użytkownika, w zakresie w jakim Użytkownik został pouczony o technicznych warunkach dostępu do Serwisu lub udostępnianych za jego pośrednictwem treściach.
5. Zwolnienie NIGHTRIDE z odpowiedzialności określone w Regulaminie następuje tylko w zakresie i zgodnie z przepisami ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018r., poz. 1025, t.j. z późn. zm.) oraz z przepisami Rozdziału 3 ustawy z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
6. Wszystkie towary oferowane w Serwisie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 4. Treści i usługi cyfrowe

1. NIGHTRIDE dostarcza Użytkownikowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Użytkownikowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Użytkownikowi lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
4. Użytkownik może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
a) z oświadczenia NIGHTRIDE lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
b) Użytkownik i NIGHTRIDE uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a NIGHTRIDE nie dostarczył ich w tym terminie.
5. NIGHTRIDE ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
6. Domniemania określone w ust. 5 nie mają zastosowania, jeżeli:
a) środowisko cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których NIGHTRIDE poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
b) Użytkownik, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z NIGHTRIDE, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, nie wykonuje tego obowiązku.

§ 5. Odstąpienie od umowy

Użytkownik będący konsumentem, który zawarł z NIGHTRIDE Umowę sprzedaży towaru (nabył towar od NIGHTRIDE), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy uważa się ją za niezawartą.
Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim NIGHTRIDE przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia towaru, a w innych przypadkach od dnia zawarcia Umowy.
Użytkownik może odstąpić od Umowy, składając NIGHTRIDE oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listownie na adres siedziby NIGHTRIDE lub mailowo na adres [email protected].
NIGHTRIDE potwierdza Użytkownikowi doręczenie odstąpienia od umowy dokonanego mailowo.
NIGHTRIDE niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. NIGHTRIDE dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. NIGHTRIDE może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
W przypadku odstąpienia od Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Użytkownik jest zobowiązany do odesłania towaru na adres: NIGHTRIDE sp. z o.o., ul. Młyńska 52, 44-200 Rybnik.
W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Użytkownik jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, co do którego odstąpił do Umowy.
Jeżeli Użytkownik wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania przez Użytkownika żądania wykonania usługi, której świadczenie ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
W przypadku odstąpienia od umowy NIGHTRIDE może uniemożliwić Użytkownikowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie mu dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta Użytkownika w tym zakresie.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez NIGHTRIDE utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Użytkownikowi potwierdzenie.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019r., poz. 134, j.t. z późn.zm.).
Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 6. Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych

Realizując obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej RODO), NIGHTRIDE sp. z o.o., ul. Młyńska 52, 44-200 Rybnik, KRS 0000982269, NIP 6423238924, Regon 522582794(zwany dalej NIGHTRIDE) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz o przysługujących Użytkownikowi prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest NIGHTRIDE sp. z o.o., ul. Młyńska 52, 44-200 Rybnik, KRS 0000982269, NIP 6423238924, Regon 522582794 Adres mailowy: [email protected]
Adres strony internetowej – formularz kontaktowy: https://www.nightride.pl
II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
NIGHTRIDE przetwarza dane osobowe Użytkownika celem wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
W wyjątkowych sytuacjach NIGHTRIDE może przetwarzać dane osobowe Użytkownika z uwagi na potrzebę wypełniania obowiązków prawnych ciążących na NIGHTRIDE w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne celem realizacji prawnie uzasadnionych interesów NIGHTRIDE (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celu:
a) marketingu produktów i usług NIGHTRIDE,
b) związanym z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez NIGHTRIDE usług,
c) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.
We wszystkich innych sytuacjach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w celu określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
III. Odbiorcy danych
NIGHTRIDE udostępnia lub może udostępniać dane osobowe w szczególności poniższym odbiorcom lub kategoriom odbiorców :
a) organy władzy publicznej oraz odpowiednie urzędy państwowe,
b) podmioty, które uczestniczą w procesach niezbędnych do wykonania umów zawartych z Użytkownikiem w tym banki, operatorzy kart kredytowych, pośrednicy płatności elektronicznych i płatności dokonywanych online, firmy kurierskie,
c) podmioty, które wspierają NIGHTRIDE w procesach biznesowych, w tym w szczególności podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz NIGHTRIDE (tzw. procesorzy danych) w tym między innymi:
– firmy hostingowe,
– obsługa prawna i obsługa księgowa,
– firmy i podmioty zewnętrzne realizujące procesy w ramach wykonywania umowy z Użytkownikiem.
IV. Czas przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane przez NIGHTRIDE przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. II, czyli do chwili realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem. Po upływie tego okresu NIGHTRIDE może przetwarzać dane przez czas i w zakresie wskazanym przez przepisy prawa albo dla realizacji uzasadnionego interesu administratora danych jak w pkt. II, jednakże nie dłużej niż 6 lat od chwili ich zebrania.
V. Prawa osób, których dane dotyczą
NIGHTRIDE gwarantuje wszystkim realizację przyznanych przez RODO praw, w tym w szczególności:
1. prawo dostępu do danych osobowych, zachowanie tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia

2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapominanym”), w przypadku gdy:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
5. prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku gdy:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją a przetwarzanie wynika z niezbędności do celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.
VI. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
W zakresie w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie następuje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W sytuacji uznania, iż NIGHTRIDE przetwarza dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO, przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
NIGHTRIDE nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
IX. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolnie. Podanie danych jest warunkiem zawarcia z NIGHTRIDE Umowy lub też jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów NIGHTRIDE. Brak podania wszystkich danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie wskazanej umowy.

§ 7. Polityka ciasteczek

1. Niniejsza polityka określa zasady przechowywania informacji oraz uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej (pliki cookies i innych technologii w tym local storage) przez NIGHTRIDE sp. z o.o., ul. Młyńska 52, 44-200 Rybnik, KRS 0000982269, NIP 6423238924, Regon 522582794 (dalej NIGHTRIDE) w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie) użytkownika strony internetowej nightride.pl i jej podstron.
2. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi tworzonymi przez serwer www, zapisywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies, a dokładnie informacje w nich zapisane są odczytywane przede wszystkim przez serwer, który je utworzył. Celem zapisywania ciasteczek jest przechowywanie w przeglądarce danych o użytkowniku strony – zapamiętywania informacji o użytkowniku, w tym o częstotliwości odwiedzin użytkownika na stronie internetowej.
3. NIGHTRIDE używa plików cookies i innych technologii w celach statystycznych, aby obliczyć ilość wejść użytkowników na stronę oraz w celu optymalniejszego dopasowania treści strony do upodobań użytkownika i łatwiejszego korzystania przez użytkownika ze strony internetowej NIGHTRIDE.
4. NIGHTRIDE używa zarówno plików cookies o charakterze sesyjnym, które są usuwane bezpośrednio po zakończeniu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej nightride.pl oraz jej podstron, jak również z plików cookies o charakterze trwałym, które są zapisywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i które po zakończeniu sesji nie ulegają automatycznemu usunięciu. Pliki typu local storage zasadniczo nie ulegają automatycznemu usunięciu i są zapisywane w pamięci przeglądarki użytkownika.
5. Użytkownik który nie chce, aby pliki cookies oraz pliki pochodzące z innych technologii były zapisywane w pamięci przeglądarki winien:
a) wyczyścić pamięć przeglądarki,
b) w ustawieniach przeglądarki wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies oraz plików pochodzących z innych technologii, ewentualnie określić czas po jakim pliki cookies są automatycznie usuwane z pamięci przeglądarki. Całkowite uniemożliwienie zapisywania plików cookies może w sposób znaczny utrudnić korzystanie z niektórych stron internetowych.

§ 8. Faktury

1. Na żądanie Użytkownika NIGHTRIDE wystawia fakturę w związku z wykonaniem Umowy i przesyła na adres mailowy wskazany przez Użytkownika.
2. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na wystawienie przez NIGHTRIDE faktury elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017r., poz. 1221, j.t. z późn. zm.).

§ 9. Reklamacje i postanowienia końcowe

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące sprzedaży towarów dokonywanej przez NIGHTRIDE za pośrednictwem:
listownie pod adresem NIGHTRIDE sp. z o.o., ul. Młyńska 52, 44-200 Rybnik, KRS 0000982269, NIP 6423238924, Regon 522582794
mailowo – [email protected]
poprzez formularz kontaktowy na stronie https://www.nightride.pl.
telefonicznie na numer – +48 660 046 991
NIGHTRIDE rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej doręczenia i przesyła odpowiedź na adres nadawcy-Użytkownika. NIGHTRIDE zastrzega sobie możliwość skierowania zapytania do osoby składającej reklamację celem wyjaśnienia istotnych okoliczności dotyczących reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, z uwagi na czas oczekiwania na odpowiedź Użytkownika.
Regulamin jest dostępny pod adresem www.nightride.pl.
Serwis nightride.pl wraz ze składającymi się na nie elementami, w tym plikami graficznymi, multimedialnymi, tekstowymi, kodem źródłowym programów, stanowią przedmiot wyłącznych praw NIGHTRIDE. Bez zgody NIGHTRIDE zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne korzystanie z elementów składowych serwisu w sposób niezgody z jego celem lub przeznaczeniem.
W ramach serwisu nightride.pl zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z oprogramowania, które szkodzi lub potencjalnie może narażać na szkodę NIGHTRIDE lub innych Użytkowników, lub też naruszać ich prawa, w szczególności zabronione jest stosowanie robaków, oprogramowania szpiegującego, wirusów itp.
NIGHTRIDE jest uprawniony w każdej chwili z ważnych przyczyn do zmiany Regulaminu, w szczególności zmiany mogą być podyktowane względami technicznymi lub prawnymi. O wprowadzonych zmianach w Regulaminie NIGHTRIDE poinformuje Użytkowników poprzez zmieszczenia informacji o zmianach w serwisie nightride.pl, publikację zaktualizowanego tekstu Regulaminu oraz poprzez przesłanie wiadomości o zmianach w Regulaminie na adres e-mail Użytkownika. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 14-dni od dnia umieszczenia informacji o nich w serwisie nightride.pl wraz z zaktualizowanym tekstem Regulaminu. Do Umów zawartych przed dniem wprowadzenia aktualizacji stosuje się postanowienia dotychczasowe.
Prawem właściwym dla stosunków wynikających z Umowy jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie wyłącza ochrony, jaką Użytkownikom przyznają przepisy bezwzględnie obowiązujące w państwie, w którym Użytkownik posiada miejsce zwykłego pobytu.
Spory między NIGHTRIDE a Użytkownikami, nieposiadającymi statusu konsumenta, a dotyczące Serwisu lub towarów sprzedawanych za jego pośrednictwem są rozstrzygane przez polskie sądy właściwe miejscowo dla siedziby NIGHTRIDE.
Użytkownicy będący konsumentami mogą podjąć próbę pozasądowego rozwiązania wszelkich sporów z NIGHTRIDE przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,64,polubowny-sad-konsumencki. Niezbędne informacje o sposobie zasadach rozstrzygania sporów znajdują się pod na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Spory konsumenckie dotyczące usług świadczonych online w Unii Europejskiej mogą być rozstrzygane także poprzez platformę ODR znajdującą się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a NIGHTRIDE, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

…………………………….
(data)
…………………………….
(Imię i nazwisko Użytkownika)
…………………………….
(Adres Użytkownika)

NIGHTRIDE sp. z o.o.
ul. Młyńska 52
44-200 Rybnik

Data zawarcia umowy …………………………….

Oświadczenie o odstąpieniu

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów z dnia …………………….. w postaci ………….. …………………………

…………………………….
(Podpis Użytkownika) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Załącznik 2

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY / WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas NIGHTRIDE sp. z o.o., ul. Młyńska 52, 44-200 Rybnik, KRS 0000982269, NIP 6423238924, Regon 522582794, office@nightride,pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.nightride.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają  postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenia Parlamantu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetrwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) 

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza,
przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank
Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”